Volebný pre eurovoľby

DOPRAVA je proeurópska politická strana. Sme presvedčení o potrebe ďalšej integrácie členských krajín Európskej únie. Tá má mať jasný cieľ a ním je vytvorenie predpokladov, aby sa z EÚ stala svetová mocnosť prvej kategórie. Európska integrácia a posilňovanie pozície únie na globálnej politickej scéne nemá byť zamerané proti niektorej z veľmocí. EÚ musí byť plnohodnotným partnerom, ak treba aj konkurentom, súčasným svetovým veľmociam – Spojeným štátom, Číne a Rusku. Sme presvedčení, že iba tak EÚ dokáže svojím občanom zabezpečiť bezpečnosť, potrebnú infraštruktúru a ekonomickú prosperitu.

Preto je nutná realizácia viacerých politík, ktoré chceme presadzovať pomocou našich poslancov v európskom i národnom parlamente.

Medzi základné priority Strany DOPRAVA bude patriť najmä:

Spoločná zahraničná politika krajín EÚ

Integrácia musí pokračovať najmä v spoločnej zahraničnej politike. Pokračovanie a prehlbovanie procesu integrácie je nevyhnutnou súčasťou vytvorenia spoločnej európskej zahraničnej politiky. Slovenská zahraničná politika bude súčasťou európskej zahraničnej politiky. V rámci európskej zahraničnej politiky bude naším cieľom integrácia Ukrajiny, čím dôjde nielen k otvoreniu perspektívneho trhu pre slovenské a európske firmy, ale aj k „presunutiu“ Slovenska z európskej periférie k jej centru.

Spoločná bezpečnostná politika krajín EÚ

Podporujeme spracovanie a realizáciu jednotnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Ochrana vonkajších hraníc Únie má byť jednou z priorít spoločnej bezpečnostnej politiky, nie záležitosťou členských štátov. Tzv. schengenská hranica a jej ochrana má byť záležitosťou EÚ a nie členských krajín, ktorých sa bezprostredne týka.

Európska hospodárska a menová politika

Strana DOPRAVA bude presadzovať napredovanie európskej integrácie aj podporou spoločnej hospodárskej a menovej politiky. Naša spoločná mena EURO už preukázala svoju životaschopnosť a preto budeme trvať na začlenení všetkých členských krajín do eurozóny. Rovnako podporujeme spoločnú európsku menovú a spoločnú fiškálnu politiku. Byť v EÚ musí byť ekonomicky výhodnejšie, ako byť mimo nej.

Európsky trh – menej dotácií, viac infraštruktúry

Strana DOPRAVA presadzuje zníženie miery prerozdeľovania v rámci Únie v zmysle zásady – voľný trh je pre vyrovnávanie hospodárskych rozdielov efektívnejší ako európske dotačné schémy. Spoločné európske peniaze by mali ísť do financovania nadnárodnej infraštruktúry v doprave, do financovania diaľnic, železníc, medzinárodných vodných ciest, v energetike do ropovodov, plynovodov, elektrickej sústavy… Cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom by žiaden členský štát nebol závislý od obmedzeného počtu dodávateľov, teda energetickú bezpečnosť.

Európske hodnoty

Nepodporujeme ideologizáciu európskej politiky akýmkoľvek smerom. Hodnotové a etické otázky nech zostanú v kompetencii jednotlivých štátov EÚ. Európsku úniu vnímame prioritne ako bezpečnostný a ekonomický projekt. Každá členská krajina má právo na vlastnú legislatívu v tejto oblasti. Harmonizácia v tomto smere nie je potrebná, je skôr škodlivá.

Slovenské záujmy v EÚ

Po 14 rokoch členstva v EÚ potrebujeme vedieť „na čom“ v Únii sme. Potrebujeme presne pomenovať prínosy i mínusy členstva v EÚ pre vývin Slovenska za posledných 14 rokov. Je potrebné urobiť analýzu dopadov legislatívy a politík EÚ na vývin sektorov slovenského hospodárstva, ktoré sú regulované európskou legislatívou, rovnako ako i verejného sektora. Audit členstva v EÚ potrebujeme nielen kvôli tomu, aby sme vedeli jasne a na základe overených údajov povedať čo nám členstvo v EÚ dalo a čo nám vzalo. Potrebujeme ho predovšetkým kvôli tomu, aby sme vedeli pomenovať záujmy SR v EÚ a plánovať naše ďalšie kroky – prečo a ako budeme chcieť meniť existujúcu legislatívu a politiky Únie. Bez auditu bude európska politika SR slepá, lepšie povedané, nebude žiadna.

Slovensko je dnes plnohodnotným a plnoprávnym členom Únie, z čoho vyplývajú mnohé výhody aj záväzky. Chceme ukončiť obdobie „nevedomej“, či „podvedomej“ participácie v Únii a preto budeme požadovať audit členstva SR v EÚ a na základe jeho výsledkov budeme presadzovať aktívnejšie zapojenie SR do legislatívneho procesu v EÚ.