Vedenie

ondrej matej

Ing. Ondrej Matej

predseda

Narodil som sa v Banskej Bystrici. Štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej Košice s detašovaným pracoviskom v Prešove ma priviedlo na východ Slovenska, kde dodnes žijem. Od skončenia vysokej školy do roku 2005 som bol obchodným riaditeľom a výkonným riaditeľom vo viacerých súkromných spoločnostiach pôsobiacich v prešovskom regióne. Od roku 2005 som bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom ZSSK Slovensko, a.s., po roku 2006 som pracoval pre nemecko-českú spoločnosť, ktorá sa venuje výstavbe dopravnej infraštruktúry. V parlamentných voľbách roku 2010 som bol zvolený za poslanca NR SR za SDKÚ-DS, bol som členom prezídia strany a pôsobil aj ako poradca premiérky Ivety Radičovej. Po páde vlády sa venujem súkromnému podnikaniu vo vlastnej firme a do apríla 2018 som pôsobil v Inštitúte pre dopravu a hospodárstvo. Najprv ako riaditeľ a neskôr ako predseda jeho správnej rady som priniesol množstvo odborných návrhov a riešení na zlepšenie dopravnej a hospodárskej situácie na Slovensku.

jan cirak

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.

podpredseda

Právnickú fakultu UK v Bratislave som ukončil v roku 1981 ako 23-ročný s vyznamenaním. Svoju akademickú kariéru mám spätú nielen s dlhoročným pôsobením na alma mater v Bratislave, ale aj inými právnickými fakultami doma i v zahraničí. V októbri 2013 ma prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora v odbore občianske právo. V súčasnosti pôsobím na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Som autorom a spoluautorom desiatok kníh, článkov či odborných textov vydaných doma i v zahraničí. V rokoch 1998 až 2005 som bol členom Legislatívnej rady vlády SR. Expertíznu činnosť so zameraním na občianske právo a súvisiace právne disciplíny vykonávam v posledných dvoch rokoch v Zbore poradcov Úradu vlády SR. Od začiatku deväťdesiatych rokov pôsobím ako spoločník v advokátskej kancelárii Consulta, v.o.s. v Bratislave. Angažujem sa tiež v práci občianskych združení, nadácií a redakčných rád pôsobiacich v oblasti školstva, vedy a športu.

Marian Damankos

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

podpredseda

Som absolventom Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity, odbor filozofia-dejepis. Po jej skončení som sa zamestnal ako učiteľ a tomuto povolaniu som verný dodnes. V rámci rozvoja svojej kvalifikácie som absolvoval aj študijný pobyt na Westfälische Wilhelms-Universität v nemeckom Münsteri. Som autorom učebných textov a desať rokov riaditeľom školy, ktorej súčasťou sú materská a základná škola, ako aj gymnázium. Druhé funkčné obdobie som poslancom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedom Komisie školstva, telesnej výchovy a športu. V týchto funkciách som nabral dôležité skúsenosti najmä v oblasti riadenia regionálneho školstva. Podarilo sa mi dostať za rokovací stôl zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných škôl a vytvoriť férové podmienky pri rozhovoroch o budúcnosti školstva v kraji. Za najväčšiu výzvu považujem snahu o vytvorenie priestoru pre reformu slovenského školstva, ktorá prinesie zásadnú kvalitatívnu zmenu a impulz pre vybudovanie znalostnej spoločnosti.

ludvik posolda

Mgr. Ludvík Posolda

podpredseda

Vyrastal som v Prievidzi, kde som absolvoval základnú školu a gymnázium. Asi od 10 rokov som sa venoval zápaseniu – voľný štýl. Počas športovej kariéry som dosiahol mnoho úspechov vrátane republikových majstrovských titulov. Nasmerovalo ma to študovať na FTVŠ UK a spolu s poznatkami z tejto školy určilo životný štýl – byť aktívny fyzicky aj psychicky. Až na krátke obdobia, keď som v niektorých odvetviach začínal, pôsobil som na riadiacich pozíciách. Zhrnúť by sa to dalo do 2 oblastí, ktoré sa niekedy čiastočne prekrývali. Jednak podnikateľský sektor – spolumajiteľ a konateľ v niekoľkých menších firmách (obchod, marketing, vzdelávanie, bezpečnostné služby), viceprezident, resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách a bezpečnostný a záchranársky sektor: armáda, železniční hasiči, mestská polícia, súkromná bezpečnosť. Moja práca viackrát súvisela s politikou. Najmä ako zástupca zamestnávateľských organizácií som sa zúčastňoval legislatívneho procesu.

Eduard Vokal

Ing. Eduard Vokál

podpredseda

Narodil som sa v Prešove, no celý život žijem v blízkom meste Lipany. Tam som skončil základnú školu aj gymnázium, v rokoch 1979 až 1984 som študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach odbor elektronické počítače. Po absolvovaní ročnej vojenskej služby som sa oženil a nastúpil ako programátor do podniku ZVL v Prešove. Pracoval som tam až do roku 1990, v roku 1989 v novembri som aktívne vstúpil do politiky, začiatkom roka 1990 som bol kooptovaný do mestského národného výboru, následne som bol zvolený za jeho predsedu a v prvých slobodných komunálnych voľbách som bol zvolený za primátora mesta Lipany. Po vzniku vyšších územných celkov som pôsobil ako poslanec Prešovského samosprávneho kraja štyri volebné obdobia. Do strany som prvýkrát vstúpil v roku 1990, keď som v meste Lipany spolu s priateľmi zakladal KDH, po vzniku SDKÚ som sa stal jej členom. V roku 2015 som z SDKÚ vystúpil, nestotožnil som sa už so smerovaní tejto strany a nebol som schopný aj z úrovne člena prezídia jej politiku ovplyvniť.

Ing. Roman Hrnčírik

Ing. Roman Hrnčírik

člen predsedníctva

Vysokú školu báňskú v Ostrave som absolvoval roku 1992. Vyštudoval som odbor Ekonomika a riadenie baníctva. Moja profesná kariéra začala v odbore, ktorý som vyštudoval. Pracoval som v spoločnosti Baňa Záhorie, a.s. ako finančný referent. Neskôr som odišiel z baníctva a pracoval som ako ekonomický, resp. finančný riaditeľ v rôznych spoločnostiach. V roku 2006 som sa opäť vrátil do baníctva. Stal som sa generálnym riaditeľom spoločnosti Baňa Čáry, a.s. V tejto spoločnosti som pôsobil až do roku 2016, kedy prišlo k zmene majiteľa (akcionára). Počas svojho pôsobenia v baníctve som spolupracoval v skupinách pri MH SR na vytváraní strategických dokumentov SR: Energetická politika SR, Stratégia energetickej bezpečnosti SR, Surovinová politika SR.
Bol som členom skupiny prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry za sektor energetika a priemysel. Od roku 2017 pôsobím v súkromnom sektore v oblasti ekonomického poradenstva a obchodu. V rokoch 2006-2018 som bol poslancom mestského zastupiteľstva Holíč a člen mestskej rady.

Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA

Ing. Ľubomír Ochotnický, MBA

člen predsedníctva

Po ukončení stavebnej priemyslovky v Prešove som vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave a v roku 1995 som ukončil postgraduálne štúdium podnikania na Twente Univerzite v holandskom Enschede. Pracoval som na finančných, poradenských a predajných pozíciách v rôznych sektoroch služieb na Slovensku, Česku, Spojenom kráľovstve a Rumunsku. Od roku 2008 som pomáhal riadiť slovenskú firmu v oblasti kvality automobilovej výroby poskytujúcu svoje služby nielen na Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku a Rusku. Od roku 2015 pracujem ako generálny riaditeľ Slovdekra s.r.o., čo je slovenská dcéra nemeckej nadnárodnej spoločnosti DEKRA. Vyše 10 rokov som bol členom rady starších cirkevného zboru Bratislava Faith Community. Som ženatý a mám dospelú dcéru.

frantisek strucka

Ing. František Stručka

Generálny manažér a člen predsedníctva

Po absolvovaní Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, odbor prevádzka a údržba dráhových vozidiel, som zastával viacero odborných pozícií v Železniciach Slovenskej republiky a neskôr v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia.
Bol som v tíme, ktorý v súlade s európskou legislatívou riešil liberalizáciu vlakovej dopravy, predovšetkým oddelenie železničnej infraštruktúry od dopravných spoločností, ako aj oddelenie osobnej a nákladnej prepravy.
Tieto skúsenosti som využil pri liberalizácii energetiky a pre Železnice Slovenskej republiky som so svojím tímom pripravil a zrealizoval historicky prvé verejné obstarávanie elektriny. Svoje ďalšie pôsobenie som upriamil na sektor energetiky, v rokoch 2017 až 2019 som pracoval v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave. Na jar roku 2019 som opustil sektor štátnych firiem a začínam pracovať pre súkromnú spoločnosť, v ktorej budem zodpovedný za jej energetickú efektívnosť a stratégiu.