Článok 1

Poslanie, program a ciele činnost

Politická strana DOPRAVA bude podporovať tých, ktorí sú aktívni, poctivo pracujú, starajú sa o svoje rodiny a deti. Práve aktivita týchto ľudí bola a je hlavným motorom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov. Hlavnou zásadou bude presadzovať individuálnu slobodu a s ňou spojenú zodpovednosť a spravodlivosť namiesto populizmu.

Preto je potrebné:

 1. Dôsledne obhajovať princípy demokracie a slobody tak v našej vlasti ako i v Európskej únii. Sme si vedomí, že takáto sloboda nie je neobmedzená, ale ide ruka v ruke so zodpovednosťou.
 2. Podporiť čo najviac slobodnej iniciatívy jednotlivca v ekonomickej oblasti, pretože len ekonomická sloboda občanov v trhovom prostredí prináša skutočnú prosperitu, ktorá je aj najlepšou možnou sociálnou politikou, aká existuje.
 3. Považujeme rodinu za základ spoločnosti, preto je úlohou štátu poskytnúť jej primeranú podporu a ochranu.
 4. Štát má mať silnú pozíciu tam, kde je jeho hlavná úloha – pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov, zabezpečovaní spravodlivosti a potrebnej infraštruktúry.

Článok 2.

Názov

Názov politickej strany je DOPRAVA (ďalej len „strana DOPRAVA“).

Článok 3.

Podmienky členstva

(1) Členom strany DOPRAVA sa môže stať každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a súhlasí so Stanovami a programom strany DOPRAVA, ktorý písomne požiada o registráciu a svoj súhlas s registráciou potvrdí svojím podpisom v žiadosti. Žiadosť o registráciu odovzdá záujemca o členstvo predsedovi okresnej rady strany DOPRAVA. Nového člena prijíma predsedníctvo okresnej rady. Ak predsedníctvo okresnej rady neprijme nového člena alebo nerozhodne do 30 dní od podania prihlášky, ten sa môže odvolať na Predsedníctvo strany DOPRAVA, ktoré rozhodne.      

(2) Členom sa nemôže stať ten, kto je v inej politickej strane alebo poslaneckom klube inej politickej strany s výnimkou členstva v spoločnom klube viacerých strán, ktorého sú poslanci strany DOPRAVA súčasťou, alebo mu bol udelený súhlas Predsedníctvom strany.

Článok 4.

Práva a povinnosti člena strany DOPRAVA

(1) Člen má právo zúčastňovať sa na činnosti strany DOPRAVA, vrátane práva byť volený a voliť funkcionárov strany DOPRAVA a hlasovať o nastolených politických otázkach. Funkcionármi strany DOPRAVA a členmi orgánov strany DOPRAVA môžu byť výlučne iba členovia strany DOPRAVA.

(2) Člen je povinný dodržiavať Stanovy a program strany, etický kódex, dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti a platiť členské príspevky. Výšku členského príspevku určuje Predsedníctvo strany DOPRAVA. Povinnosť platenia členských príspevkov podrobnejšie upraví Finančný poriadok strany DOPRAVA.

(3) Práva člena sa pozastavujú, ak si člen neuhradí členské príspevky v termíne stanovenom Finančným  poriadkom strany DOPRAVA.

Článok 5.

Ukončenie členstva

(1) Členstvo v strane DOPRAVA zaniká úmrtím, stratou občianstva Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie, zmenou trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vystúpením  alebo vylúčením.

(2) Vystúpenie treba písomne oznámiť predsedovi okresnej rady, ktorý o tom neodkladne podá správu generálnemu manažérovi strany DOPRAVA. Platným sa stáva dňom doručenia predsedovi okresnej rady.

(3) Za vyhlásenie o vystúpení zo strany sa považuje, ak je člen v omeškaní platenia členských príspevkov dlhšie ako tri mesiace od termínu určeným Finančným poriadkom strany DOPRAVA. V takom prípade generálny manažér vyhlási členstvo za ukončené, bývalému členovi to oznámi  a neodkladne o tom podá správu predsedovi okresnej rady.

Článok 6.

Politická zodpovednosť

Potreba dodržiavať pravidlá politickej zodpovednosti členmi strany DOPRAVA vychádza zo zodpovednosti členov strany DOPRAVA za spoločnú politickú činnosť, za plnenie jej  programu a napĺňanie mandátu udeleného strane DOPRAVA občanmi vo voľbách. Jej základný rámec vychádza z demokratickej zásady, podľa ktorej uznesenia väčšiny sú na všetkých organizačných stupňoch strany DOPRAVA záväzné.

Článok 7.

Konanie poškodzujúce stranu DOPRAVA

Závažné škody spôsobuje  strane DOPRAVA jej člen, predovšetkým ak:

 1. je súčasne členom inej politickej strany,
 2. pracuje pre inú politickú stranu  alebo nezávislých politikov,
 3. verejne zaujíma odlišné stanoviská od politiky strany DOPRAVA,
 4. je zvolený ako kandidát strany DOPRAVA do zastupiteľského zboru a nevstúpi do poslaneckého klubu strany DOPRAVA alebo spoločného klubu viacerých strán, ktorého sú poslanci strany DOPRAVA súčasťou, z neho vystúpi alebo bol vylúčený,
 5. zverejní dôverné stranícke informácie alebo takéto informácie poskytne politickým súperom,
 6. spreneverí majetok strany DOPRAVA,
 7. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 8. svojím správaním alebo konaním poškodzuje dobré meno strany DOPRAVA.

Článok 8.

Disciplinárne sankcie

(1) Ak člen poruší Stanovy strany DOPRAVA, uznesenia jej orgánov, Etický kódex, alebo poruší pravidlá politickej zodpovednosti konaním poškodzujúcim stranu DOPRAVA, môže mu príslušné predsedníctvo okresnej rady alebo Predsedníctvo strany DOPRAVA uložiť disciplinárnu sankciu.

(2) Disciplinárne sankcie sú:

 1. napomenutie,
 2. dočasné pozastavenie výkonu funkcií v strane DOPRAVA,
 3. odvolanie z funkcií v strane DOPRAVA,
 4. vylúčenie zo strany

(3) Členovi strany DOPRAVA, ktorý je ústavným činiteľom, členom Predsedníctva strany DOPRAVA alebo predsedom okresnej rady strany DOPRAVA, môže uložiť disciplinárnu sankciu len Predsedníctvo strany DOPRAVA.

(4) Uloženú disciplinárnu sankciu príslušné Predsedníctvo okresnej rady alebo Predsedníctvo strany DOPRAVA písomne zdôvodní.

(5) Rozhodnutie o uložení disciplinárnej sankcie musí byť písomne zdôvodnené.

(6) Proti rozhodnutiu o  uložení disciplinárnej sankcie sa môže  člen strany DOPRAVA, v prípade ods. 2 písm. d) bývalý člen strany DOPRAVA, odvolať na Súd strany DOPRAVA v lehote do 15 dní. Odvolanie nemá odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje Súd strany DOPRAVA do 60 dní odo dňa doručenia odvolania. Ak Súd strany DOPRAVA zruší rozhodnutie, generálny manažér obnoví bývalému členovi členstvo.

Článok 9.

Organizačné stupne

Organizačnými stupňami strany DOPRAVA sú:

 1. Okresné rady
 2. Ústredné orgány strany DOPRAVA.

Článok 10.

Okresné rady

(1) Okresné rady sú organizačnými zložkami strany DOPRAVA v okresoch SR.

(2) Okresné rady vznikajú na základe licencie.  Licenciu na obdobie dvoch rokov udeľuje na základe žiadosti minimálne päť členov v okrese  generálny manažér po predchádzajúcom súhlase Predsedníctva strany DOPRAVA.  Licenciu môže odobrať generálny manažér po schválení Predsedníctva strany DOPRAVA. Odobratím licencie príslušná okresná rada zaniká.

(3) Okresnú radu tvoria  registrovaní členovia strany DOPRAVA v okrese. Do pôsobnosti okresnej rady patria všetky politické a organizačné otázky, vymedzené Stanovami strany DOPRAVA.

(4) Konferencia okresnej rady strany DOPRAVA je zhromaždenie všetkých členov okresnej rady. Rozhodnutia Konferencie  sa prijímajú väčšinou hlasov prítomných členov. Konferencia okresnej rady strany DOPRAVA volí predsedu okresnej rady, členov Predsedníctva okresnej rady podľa článku 20. Konferenciu okresnej rady zvoláva predseda okresnej rady minimálne jedenkrát za rok. Ak predseda túto povinnosť zanedbá, zvolá Konferenciu okresnej rady  generálny manažér. Predseda okresnej rady je povinný zvolať Konferenciu okresnej rady v termíne do 14 dní, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov strany DOPRAVA v príslušnej okresnej rade. V takejto písomnej požiadavke musí byť zároveň uvedený návrh programu rokovania Konferencie okresnej rady. Ak predseda okresnej rady nezvolá Konferenciu v zmysle Stanov, Konferenciu okresnej rady bezodkladne zvolá generálny manažér.

(5) Predseda okresnej rady je predstaviteľom strany DOPRAVA a  na úrovni okresu je splnomocnený konať a zaväzovať sa v mene strany DOPRAVA, v mene strany DOPRAVA nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, ako aj nadobúdať iné majetkové práva, a to v rozsahu poverenia a pokynov daných predsedníctvom strany DOPRAVA.

(6) Ak okresná rada nemá predsedu, alebo ten nevykonáva funkciu, generálny manažér poverí zastupovaním iného člena a bezodkladne zvolá Konferenciu okresnej rady.

(7) Ak okresná rada nemá vytvorené predsedníctvo, funkcie vyplývajúce zo Stanov pre predsedníctvo okresnej rady plní Konferencia okresnej rady.

(8) V okrese, kde nie je vytvorená okresná rada alebo bola okresnej rade odobraná licencia rozhodnutím Predsedníctva strany DOPRAVA podľa čl. 10 ods. 2 Stanov, vykonáva právomoc orgánov okresnej rady  predseda inej okresnej rady, ktorého týmto výkonom poverí Predsedníctvo strany DOPRAVA.

(9) Oznámenie o konaní Konferencie okresnej rady musí byť doručené generálnemu manažérovi v lehote najmenej 7 dní pred jej konaním. V oznámení musí byť uvedené miesto, čas, dátum konania a návrh programu rokovania. V prípade neoznámenia týchto údajov generálnemu manažérovi je  Konferencia okresnej rady neplatná.

Článok 11.

Kongres strany DOPRAVA

(1) Kongres strany DOPRAVA je najvyšším orgánom strany DOPRAVA. Jeho delegátmi sú členovia Predsedníctva strany DOPRAVA, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sú členmi strany DOPRAVA, poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú členovia strany DOPRAVA, členovia vlády Slovenskej republiky, ktorí sú členovia strany DOPRAVA, štátni tajomníci,  ktorí sú členovia strany DOPRAVA a ďalší delegáti zvolení na Konferenciách okresných rád strany DOPRAVA  podľa kľúča určeného predsedníctvom strany DOPRAVA.

(2) Kongres strany DOPRAVA zvoláva predseda strany DOPRAVA jedenkrát za rok.

(3) V odôvodnených prípadoch môže predseda strany DOPRAVA zvolať mimoriadny kongres strany DOPRAVA. Mimoriadny kongres zvolá do jedného mesiaca predseda strany aj vtedy, ak ho o to požiada najmenej jedna tretina predsedníctiev okresných rád. Mimoriadny kongres strany DOPRAVA sa schádza s tými istými účastníkmi ako ostatný riadny Kongres.

(4) Ak predseda strany DOPRAVA nezvolá Kongres strany DOPRAVA v zmysle Stanov, zvolá Kongres Predsedníctvo strany DOPRAVA svojím uznesením.

(5) Podľa článku 20 Kongres strany DOPRAVA  volí funkcionárov strany:

 1. predsedu strany DOPRAVA,
 2. podpredsedov strany DOPRAVA,
 3. najmenej troch sudcov Súdu strany DOPRAVA nominovaných predsedníctvom strany DOPRAVA,
 4. najmenej troch členov Revíznej komisie strany DOPRAVA nominovaných Predsedníctvom strany DOPRAVA,
 5. najmenej 2/3 členov Predsedníctva strany.

(6) Kongres strany DOPRAVA ďalej plní tieto úlohy:

 1. schvaľuje Stanovy a ich zmeny vrátane zmeny názvu a skratky strany DOPRAVA,
 2. schvaľuje volebný program a ciele činnosti  strany DOPRAVA,
 3. rozhoduje o dobrovoľnom zrušení strany DOPRAVA  alebo zlúčení s inou politickou stranou,
 4. v prípade rozhodnutia o zrušení strany DOPRAVA rozhoduje o vymenovaní likvidátora,
 5. rozhoduje o ďalších záležitostiach, ak tak ustanovujú tieto Stanovy alebo osobitný predpis,
 6. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, ktoré nepatria podľa Stanov do kompetencie iného orgánu strany DOPRAVA.

(7) Na prijatie uznesení podľa odseku 6 písmeno c) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých účastníkov Kongresu.

(8) Uznesenia Kongresu strany DOPRAVA sú záväzné pre všetky orgány, stupne, organizačné zložky a pre všetkých členov strany DOPRAVA.

Článok 12.

Predseda strany DOPRAVA

(1) Predseda strany DOPRAVA je štatutárnym orgánom strany DOPRAVA oprávneným konať v mene strany DOPRAVA navonok i dovnútra strany DOPRAVA, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu strany DOPRAVA, označeniu svojej funkcie, menu a priezvisku pripojí svoj podpis. Za politiku strany DOPRAVA zodpovedá Kongres strany DOPRAVA. V mene strany DOPRAVA môžu robiť úkony iní jej členovia alebo zamestnanci, a to na základe písomného splnomocnenia udeleného Predsedom strany DOPRAVA v presne vymedzenom rozsahu a podpredsedovia strany DOPRAVA podľa článku 13.

(2) Predseda strany DOPRAVA zvoláva Kongres strany DOPRAVA a schôdze Predsedníctva strany DOPRAVA. Je oprávnený zúčastniť sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu strany DOPRAVA, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať.

Článok 13.

Podpredsedovia strany DOPRAVA

Podpredsedovia strany DOPRAVA zastupujú predsedu strany DOPRAVA v rozsahu a v čase podľa jeho poverenia. Predsedníctvo strany DOPRAVA môže podpredsedom podrobnejšie vymedziť oblasť ich činnosti.

Článok 14.

Predsedníctvo strany DOPRAVA

(1) Predsedníctvo strany DOPRAVA je operatívny výkonný orgán strany. Vykonáva predovšetkým rozhodnutia Kongresu strany DOPRAVA, plní ďalšie úlohy podľa týchto Stanov a zabezpečuje každodennú politickú agendu strany DOPRAVA. Zvoláva ho predseda strany DOPRAVA. Predsedníctvo strany DOPRAVA zvolá predseda strany do siedmich dní, ak ho o to požiada aspoň jedna tretina jeho členov. V prípade, že predseda strany DOPRAVA nezvolá Predsedníctvo strany DOPRAVA  v zmysle Stanov, Predsedníctvo zvolá podpredseda strany DOPRAVA.

(2) Predsedníctvo strany DOPRAVA tvoria: predseda strany DOPRAVA, podpredsedovia strany DOPRAVA, predseda poslaneckého klubu strany DOPRAVA, generálny manažér strany DOPRAVA a ďalší členovia, ktorých volí a ich počet určí Kongres strany DOPRAVA v súlade s článkom 11 ods. 5 písm. e). Ak je predseda vlády Slovenskej republiky a predseda Národnej rady Slovenskej republiky členom strany DOPRAVA, je aj členom Predsedníctva strany DOPRAVA.

(3) Pri hlasovaní v Predsedníctve strany DOPRAVA sa použijú všeobecné ustanovenia o uznášaní sa orgánov strany DOPRAVA podľa článku 21. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu strany DOPRAVA.

(4) Predsedníctvo strany DOPRAVA ďalej plní tieto funkcie:

 1. ak sa uvoľní funkcia, ktorej obsadenie patrí do pôsobnosti Kongresu strany DOPRAVA, poveruje výkonom tejto funkcie člena strany DOPRAVA do konania najbližšieho Kongresu strany DOPRAVA,
 2. schvaľuje kandidátov na členov vlády, štátnych tajomníkov a ďalších štátnych funkcionárov, ktorí nie sú volení občanmi,
 3. rozhoduje o vstupe strany DOPRAVA do širšieho zoskupenia politických  strán,
 4. schvaľuje  Súdny a disciplinárny poriadok, Finančný poriadok,
 5. schvaľuje interné normy strany DOPRAVA, pokiaľ nie sú vyhradené Kongresu,
 6. schvaľuje nomináciu všetkých kandidátov do volieb,  ktorí kandidujú podľa zákona číslo 180/2014 Zbierky zákonov.

Článok 15.

Súd strany DOPRAVA

(1) Súd strany DOPRAVA je rozhodcovským orgánom strany. Sudcovia si po svojom zvolení Kongresom strany DOPRAVA zvolia spomedzi seba svojho predsedu a podpredsedu. Súd strany DOPRAVA rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam o vylúčení, o  uložení disciplinárnej sankcie, rozhoduje o kompetenčných sporoch medzi orgánmi strany DOPRAVA, podáva záväzný výklad Stanov strany DOPRAVA, rozhoduje o súlade rozhodnutí orgánov strany DOPRAVA so Stanovami strany DOPRAVA a rozhoduje o súlade interných noriem so Stanovami strany DOPRAVA. Činnosť Súdu strany DOPRAVA podrobne upraví Súdny a disciplinárny poriadok.

(2) Sudcovia nemôžu byť platenými pracovníkmi strany DOPRAVA ani členmi Predsedníctva strany. Sudca, ktorého sa týka podanie, o ktorom rozhoduje Súd, je z konania vylúčený.

Článok 16.

Revízna komisia

Revízna komisia dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany DOPRAVA a kontroluje činnosť všetkých orgánov a zložiek strany DOPRAVA z hľadiska jej súladu s predpismi o finančnom hospodárení. Za svoju činnosť zodpovedá Kongresu strany DOPRAVA. Členovia Revíznej komisie si po svojom zvolení na Kongrese strany DOPRAVA spomedzi seba zvolia predsedu Revíznej komisie. Pre členov revíznej komisie tiež platia obmedzenia uvedené v článku 15 odsek 2. Člen Revíznej komisie nemôže byť zároveň sudcom Súdu strany DOPRAVA.

Článok 17.

Rozpočtový výbor strany DOPRAVA

Rozpočtový výbor strany DOPRAVA zodpovedá za spravovanie finančných prostriedkov centrálneho fondu strany DOPRAVA. Predsedom Rozpočtového výboru je generálny manažér. Ďalších dvoch členov Rozpočtového výboru strany DOPRAVA volí Predsedníctvo strany DOPRAVA. Podrobnejšiu úpravu činnosti Rozpočtového výboru strany DOPRAVA obsahuje Finančný poriadok.

Článok 18.

Administratíva strany DOPRAVA

(1) Ústredná kancelária zabezpečuje činnosť strany po stránke organizačnej, administratívnej, technickej a hospodárskej. Na jej čele je generálny manažér strany DOPRAVA.

(2) Generálny manažér koordinuje činnosť strany DOPRAVA na všetkých organizačných stupňoch strany. Menuje a odvoláva ho Predsedníctvo strany DOPRAVA na návrh predsedu strany DOPRAVA. Generálny manažér strany DOPRAVA má právo požadovať informácie a zúčastniť sa na rokovaniach ktoréhokoľvek orgánu strany DOPRAVA, ak však nie je jeho členom, bez práva hlasovať. Je zodpovedný za chod administratívy strany DOPRAVA.

(3) Štruktúru Ústrednej kancelárie ako aj ďalších kancelárií strany DOPRAVA určuje Organizačný poriadok.

Článok 19.

Hospodárenie strany DOPRAVA

(1) Príjmy strany DOPRAVA tvoria najmä členské príspevky, dary a iné bezodplatné plnenia od fyzických a právnických osôb a podiel na zisku z podnikania právnických osôb založených stranou DOPRAVA v súlade so zákonom. Zisk z podnikania právnických osôb založených stranou DOPRAVA sa používa len na plnenie programu strany DOPRAVA.

(2) Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a záväzkov v prípade zrušenia strany DOPRAVA, prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí Kongres v rozhodnutí o zrušení strany.

Článok 20.

Funkčné obdobie

(1) Funkčné obdobie funkcionárov strany DOPRAVA volených Kongresom strany DOPRAVA je 2 roky.

(2) Funkčné obdobie predsedu okresnej rady a členov predsedníctva okresnej rady zvolených na Konferencii okresnej rady je 2 roky.

(3) Funkcionár, ktorý sa nezúčastnil zasadnutia orgánu, do ktorého bol zvolený po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, stráca funkciu. Výnimku vopred môže v odôvodnených prípadoch uložiť Predsedníctvo strany DOPRAVA.

Článok 21.

Uznášanie sa orgánov strany DOPRAVA

(1) Orgány strany DOPRAVA sú schopné uznášať sa, ak je pri hlasovaní prítomná nadpolovičná väčšina členov resp. delegátov týchto orgánov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov resp. delegátov orgánu strany DOPRAVA, pokiaľ v Stanovách nie je uvedené inak.

(2) Odvolávať volených funkcionárov strany DOPRAVA pred skončením ich funkčného obdobia patrí do pôsobnosti tých orgánov, ktoré ich zvolili. Na uznesenie o odvolaní v takýchto prípadoch je potrebný súhlas najmenej trojpätinovej väčšiny prítomných členov alebo delegátov príslušného orgánu.

Článok 22.

Postup pri zmene Stanov

(1) Návrhy nových Stanov, ich zmien a doplnkov predkladá Predsedníctvo strany DOPRAVA. Na prípravu návrhov si Predsedníctvo strany DOPRAVA utvorí Stálu komisiu pre Stanovy (ďalej len “komisia”). Na čele komisie je generálny manažér strany DOPRAVA.

(2) O návrhoch podľa odseku 1 rozhoduje Kongres strany DOPRAVA. Kongres strany DOPRAVA nemôže rozhodovať o iných návrhoch, ako sú návrhy Predsedníctva strany DOPRAVA podľa odseku 1.

Článok 23.

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) V čase od  registrácie strany DOPRAVA až do konania ustanovujúceho Kongresu vykonáva právomoci a povinnosti predsedu strany DOPRAVA splnomocnenec prípravného výboru, a to v súlade so Stanovami a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Ustanovujúci Kongres strany DOPRAVA zvolá splnomocnenec prípravného výboru tak, aby sa konal do 3 mesiacov odo dňa vzniku strany. Kľúč ma voľbu delegátov Ustanovujúceho Kongresu určí prípravný výbor strany DOPRAVA.

(3) Vo veciach neupravených týmito Stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto Stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Článok 24.

Platnosť Stanov

Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia Prípravným výborom strany DOPRAVA.