Hodnoty a

Strana DOPRAVA stojí na základných pilieroch – individuálnej slobode, zodpovednosti, spravodlivosti a odmietaní populizmu.

1. Sloboda prináša zodpovednosť

Dôsledne obhajovať princípy demokracie a slobody tak v našej vlasti ako i Európskej únii (EÚ). Sme si vedomí, že takáto sloboda nie je neobmedzená, ale ide ruka v ruke so zodpovednosťou.

2. Demokracia

Brániť systém zastupiteľskej demokracie na všetkých stupňoch verejnej správy pretože spája rozhodovanie so zodpovednosťou.

3. Úloha štátu

Presadzovať silnú pozíciu štátu tam, kde je jeho hlavná úloha – pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov, zabezpečovaní spravodlivosti a potrebnej infraštruktúry.

4. Rozumné hospodárenie

Presadzovať prebytkový štátny rozpočet a znižovanie verejného dlhu pričom sa zameriame na znižovanie verejných výdavkov dôsledným presadzovaním princípu subsidiarity. Nech štát nerobí to, čo môže urobiť obec a obec nech nerobí to, o čo sa môže a má postarať občan alebo rodina. To umožní zoštíhlenie verejnej správy a zníženie nákladov na jej všetkých stupňoch.

5. Ekonomická sloboda

Podporovať v ekonomickej oblasti slobodnú iniciatívu jednotlivca, pretože ekonomická sloboda v trhovom prostredí vedie k prosperite, ktorá je najlepšou možnou sociálnou politikou.

6. Deregulácia

Presadzovať dereguláciu podnikateľského prostredia, potieranie monopolov na každej úrovni a odmietať protekcionárske zásahy štátu do trhového prostredia.

7. Stop plytvaniu

Rušiť rozdávanie služieb a tovarov zadarmo všade tam, kde štát neoprávnene berie na seba povinnosti patriace občanovi.

8. Ochrana rodiny

Presadzovať primeranú ochranu rodine ako základnej bunky spoločnosti, ochranu manželstva muža a ženy.

9. Podpora zodpovednosti

Podporovať zodpovednosť ľudí za svoj život a život svojich blízkych zavedením spravodlivého sociálneho systému, ktorý motivuje k práci, je postavený na podpore aktivity a na solidarite, ktorá nevedie k závislosti a zneužívaniu.

10. Ochrana života a majetku

Zlepšovať ochranu života a majetku občanov pred akoukoľvek trestnou činnosťou bez ohľadu na mocenské alebo sociálne postavenie porušovateľov zákona.