Finančný poriadok strany DOPRAVA

§ 1

Výdavky strany DOPRAVA a ich krytie

 1. Všetky organizačné zložky strany DOPRAVA musia hospodáriť tak, aby výdavky nepresahovali ich príjmy. Príslušné orgány sú povinné zabezpečiť vo svojich uzneseniach, ktoré sú spojené s výdavkami, krytie týchto výdavkov.
 2. Výdavky sú kryté nasledovnými príjmami:
  1. členské príspevky,
  2. dary a iné bezodplatné plnenia (dary od právnických a fyzických osôb),
  3. príjmy z dedičstva,
  4. príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku a nehnuteľností,
  5. príjmy z úrokov z vkladov v bankách,
  6. podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
  7. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  8. príjmy z pôžičiek a úverov,
  9. príspevky zo štátneho rozpočtu,
  10. ostatné príjmy.
 3. Výdavky musia byť vynakladané len na zabezpečenie úloh a činnosti strany DOPRAVA podľa príslušných právnych predpisov a tohto Finančného poriadku (ďalej len FP)
 4. Všetci funkcionári a členovia sú povinní dbať na čo najhospodárnejšie vynakladanie prostriedkov a využitie majetku strany DOPRAVA.

§ 2

Hospodárenie strany DOPRAVA

 1. Rozpočtový výbor strany DOPRAVA zodpovedá za spravovanie finančných prostriedkov centrálneho fondu strany DOPRAVA. Predsedom Rozpočtového výboru je generálny manažér strany DOPRAVA. Zasadnutie Rozpočtového výboru zvoláva podľa potreby, najmenej štyrikrát za rok.
 2. Členovia Rozpočtového výboru sa spolupodieľajú na tvorbe návrhu ročného rozpočtu strany DOPRAVA a návrhu Výročnej správy strany DOPRAVA. Rozpočtový výbor prerokúva tieto návrhy pred ich predložením na schválenie Predsedníctvu strany DOPRAVA. Ak niektorý člen Rozpočtového výboru nesúhlasí s prerokovaným návrhom, má právo podať písomné pripomienky, ktoré predloží generálny manažér strany DOPRAVA spolu s návrhom Predsedníctvu strany DOPRAVA.
 3. Hospodárenie strany DOPRAVA sa v bežnom roku riadi rozpočtom schváleným Predsedníctvom strany DOPRAVA.
 4. Generálny manažér  po prerokovaní v Rozpočtovom výbore predkladá Predsedníctvu strany DOPRAVA na schválenie rozpočet na nasledujúci účtovný rok, najneskôr do 30. novembra bežného roku a výročnú správu za uplynulý účtovný rok, najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roku. Účtovný rok sa zhoduje s kalendárnym rokom.
 5. Generálny manažér  disponuje všetkými príjmami strany podľa schváleného rozpočtu. Generálny manažér  si môže vyhradiť, aby právne úkony spojené s výdavkami a výdavky prekračujúce určitú čiastku, boli závislé od jeho predchádzajúceho súhlasu. To platí aj pre služobné a pracovné zmluvy, ktoré prekračujú určitú výšku honorára alebo ročného platu.
 6. Krytie nevyhnutných dodatočných výdavkov jednej položky rozpočtu prostriedkami určenými na inú položku rozpočtu, musí byť vopred schválené generálnym manažérom  strany DOPRAVA. Generálny manažér  strany DOPRAVA môže rozhodnúť o zmenách jednotlivých rozpočtových položiek, pokiaľ sa neprekročia celkové plánované výdavky o viac ako 10%, ako i v prípade použitia mimoriadnych a neplánovaných príjmov. Ďalšie zmeny rozpočtu sú možné len po schválení Predsedníctvom strany DOPRAVA.
 7. Okresné rady strany DOPRAVA hospodária samostatne pri dodržiavaní tohto FP. Všetky uvedené pravidlá uvedené v tomto  FP sa primerane použijú aj na hospodárenie nižších organizačných zložiek strany.

§ 3
 
Fondy

 1. Centrálny fond strany DOPRAVA je tvorený prostriedkami Ústrednej kancelárie strany DOPRAVA a nasledovnými účelovými fondmi:
  1. rezervný fond,
  2. volebný fond
 2. Rezervný fond je tvorený finančnými prostriedkami, o ktoré bežné príjmy prekročia bežné výdavky.
 3. Rezervný fond sa každoročne dopĺňa o prostriedky, ktoré neboli určené na iný účel. Prostriedky rezervného fondu sa použijú na krytie neočakávaných výdavkov. Rezervný fond sa môže mimoriadne použiť aj na doplnenie volebného fondu.
 4. O použití rezervného fondu rozhoduje Predsedníctvom strany DOPRAVA na návrh generálneho manažéra.
 5. Volebný fond je tvorený z príjmu z volebných členských príspevkov, darov určených na volebné výdavky a zo štátneho príspevku na úhradu volebných výdavkov. Prostriedky fondu je možné čerpať len na základe volebného rozpočtu. Volebný rozpočet pripravuje generálny manažér na návrh volebného štábu. Schvaľuje ho Predsedníctvom strany DOPRAVA. Ak bol volebný fond doplnený prostriedkami z úveru, výdavky na splácanie úveru sa hradia z volebného fondu.
 6. Nižšie organizačné zložky si vytvárajú volebné fondy analogicky za účelom úhrady volebných výdavkov pre voľby do príslušných samospráv.

§ 4

Rozpočet

 1. Rozpočet zahŕňa očakávané príjmy a predpokladané výdavky. Je členený podobne ako Výročná správa podľa § 5.
 2. Z príjmov bežného roku sa uhrádzajú výdavky bežného roku.
 3. Prípadný prebytok bežného hospodárenia sa použije:
  1. na obstaranie investičného majetku potrebného pre činnosť strany DOPRAVA,
  2. na doplnenie rezervného fondu,
  3. na doplnenie volebného fondu
 4. Prípadný schodok bežného hospodárenia sa kryje:
  1. použitím prostriedkov rezervného fondu,
  2. odpredajom investičného majetku,
  3. úverom, pôžičkou,
  4. mimoriadnymi členskými príspevkami.
 5. O použití prebytku a o spôsobe krytia schodku rozhoduje Predsedníctvom  strany DOPRAVA na návrh generálneho manažéra.


§ 5

Výročná správa

 1. Výročná správa sa skladá z vyúčtovania príjmov, výdavkov a z vyúčtovania majetku. Musí byť zostavená v súlade so zásadami riadneho podvojného účtovníctva a podľa príslušných platných predpisov.
 2. Výročnú správu schvaľuje Predsedníctvo strany DOPRAVA.
 3. Vyúčtovanie príjmov zahŕňa1:
  1. príjmy z členských príspevkov,
  2. príjmy z darov a iných bezodplatných plnení (darov od právnických a fyzických osôb),
  3. príjmy z dedičstva,
  4. príjmy z predaja alebo prenájmu hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
  5. príjmy z úrokov z vkladov v bankách,
  6. podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
  7. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  8. príjmy z pôžičiek a úverov,
  9. príspevky zo štátneho rozpočtu,
  10. ostatné príjmy.
 4. Vyúčtovanie výdavkov zahŕňa:
  1. osobné výdavky,
  2. výdavky na politickú prácu,
  3. výdavky na správne záležitosti,
  4. volebné výdavky,
  5. iné výdavky.
 5. Vyúčtovanie majetku a záväzkov zahŕňa:
  1. aktíva
   1. neobežný majetok
    1. dlhodobý nehmotný majetok
    2. dlhodobý hmotný majetok
    3. dlhodobý finančný majetok
   2. obežný majetok
    1. zásoby
    2. dlhodobé pohľadávky
    3. krátkodobé pohľadávky
    4. finančné účty
   3. časové rozlíšenie
  2. pasíva
   1. vlastné zdroje krytia
    1. imanie a peňažné fondy
    2. fondy tvorené zo zisku
    3. nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov
    4. výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
   2. cudzie zdroje krytia
    1. rezervy
    2. dlhodobé záväzky
    3. krátkodobé záväzky
    4. bankové pomoci a pôžičky
   3. časové rozlíšenie
  3. čistý majetok
 6. Ak príjmy Ústrednej kancelárie presahujú jej výdavky, prebytok sa odvedie do rezervného fondu strany DOPRAVA.

§ 6

Členské príspevky

 1. Každý člen je povinný platiť členské príspevky.
 2. Členské príspevky sú:
  1. pravidelný členský príspevok,
  2. osobitný členský príspevok,
  3. mimoriadny členský príspevok,
  4. dobrovoľný členský príspevok,
  5. volebný členský príspevok,
  6. vstupný členský príspevok.
 3. Pravidelný členský príspevok je splatný k 31. marcu bežného roka.
 4. Minimálna výška pravidelného členského príspevku sa určuje takto:
  1. pravidelný členský príspevok zárobkovo činného člena je  1 % z hrubého príjmu eur člena ročne,
  2. pravidelný členský príspevok zárobkovo nečinného člena je  50 eur ročne.
  3. Na účely tohto FP sa za zárobkovo nečinného člena považuje:
   1. dôchodca,
   2. nezamestnaný,
   3. žena na materskej dovolenke, ďalšej materskej dovolenke,
   4. invalid,
   5. študent.

Osobitné členské príspevky

  1. Členovia, ktorí zastávajú verejnú funkciu, do ktorej ich delegovala politická strana, sú povinní platiť osobitné členské príspevky. Táto povinnosť platí najmä pre:
   1. poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo výške 200 eur mesačne,
   2. poslancov Európskeho parlamentu vo výške 400 eur mesačne,
   3. členov vlády Slovenskej republiky vo výške 300 eur mesačne,
   4. štátnych tajomníkov vo výške 200 eur mesačne.
  1. Povinnosť podľa písm. i, ii, iii, iv platí po dobu výkonu verejnej funkcie. Osobitný členský príspevok nahrádza pravidelný členský príspevok.
  2. Okresné rady rozhodnú o výške osobitných členských príspevkov pre členov zastávajúcich verejné funkcie na regionálnej a miestnej úrovni.

Mimoriadne členské príspevky

  1. Členovia sú povinní platiť mimoriadne členské príspevky, ak o nich rozhodne Predsedníctvo strany DOPRAVA na návrh generálneho manažéra. 
  2. O mimoriadnych členských príspevkoch rozhoduje Predsedníctvo strany DOPRAVA, v prípade potreby úhrady neplánovaných výdavkov, a to najviac štyrikrát za kalendárny rok.
  3. V prípade potreby úhrady mimoriadnych výdavkov okresných rád môže analogicky o mimoriadnych členských príspevkoch rozhodnúť predsedníctvo okresnej rady.

Dobrovoľné členské príspevky

Členovia môžu platiť aj dobrovoľné členské príspevky s možnosťou zaviazania použitia takýchto príspevkov.

Volebné členské príspevky

  1. Členovia sú povinní platiť volebné členské príspevky, ak o nich rozhodne Predsedníctvo strany DOPRAVA na návrh generálneho manažéra.
  2. O volebných príspevkoch rozhoduje Predsedníctvo strany DOPRAVA v prípade potreby úhrady volebných výdavkov. Predsedníctvo strany DOPRAVA môže v uznesení o volebných členských príspevkoch určiť osobitné podmienky pre členov, ktorí kandidujú vo voľbách.
  3. V prípade potreby úhrady volebných výdavkov pre voľby do miestnych a regionálnych samospráv môže analogicky o volebných členských príspevkoch rozhodnúť predsedníctvo okresnej rady.

Vstupné členské príspevky

  1. Výška vstupného členského príspevku pre nových členov strany DOPRAVA môže byť stanovená uznesením Predsedníctva strany DOPRAVA na určité obdobie maximálne do výšky 3-násobku pravidelného členského príspevku.

Členský príspevok sa platí prevodom z účtu. Členský príspevok, ak nie je určené inak, sa platí vcelku. Pravidelný členský príspevok je príjmom strany. V prípade úhrady pravidelného členského príspevku nad stanovenú minimálnu výšku sa rozdiel medzi minimálnym členským príspevkom a uhradeným členským príspevkom považuje za mimoriadny členský príspevok.

Príjmy z mimoriadnych členských príspevkov musia byť prednostne použité na splácanie dlhu, resp. úverov a pôžičiek strany.

§ 7

Dary a dedičstvo

 1. Strana DOPRAVA môže prijímať dary od tuzemských fyzických a právnických osôb.
 2. Darom sa rozumie akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré nie je členským príspevkom podľa stanov alebo podľa tohto FP. Darom sa ďalej rozumie bezodplatné plnenie podľa § 23  zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Za dar sa považuje aj dedičstvo.
 3. Pri prijímaní všetkých darov musia byť dodržané ustanovenia zákona č. 85/2005 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov a zákona 181/2014 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. Dary musia byť osobitne evidované.
 4. Dar možno prijať len na základe písomnej darovacej zmluvy, ktorej náležitosti upravuje § 23  zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Písomná zmluva musí okrem iného obsahovať osvedčené podpisy darcu a štatutárneho orgánu strany (alebo splnomocnenej osoby) a čestné vyhlásenie darcu, že nebol prijímateľom priamej dotácie alebo stimulu  zo štátneho rozpočtu, resp. že sa neuchádzal o štátne zákazky  . Podpis darcu musí byť overený v deň podpisu zmluvy alebo najneskôr v deň poskytnutia daru.
 5. Strana DOPRAVA prijíma všetky dary iba prostredníctvom Ústrednej kancelárie strany DOPRAVA a  generálneho manažéra strany DOPRAVA.
 6. Strana DOPRAVA prijíma peňažné dary iba bezhotovostným platobným stykom.
 7. Dary poskytnuté Strane DOPRAVA slúžia na financovanie politickej činnosti strany, prednostne na úhradu dlhu, resp. úverov a pôžičiek a nesmie byť s nimi spojená akákoľvek podmienka v rozpore so zákonom č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, stanovami alebo týmto FP.
 8. Dary, pri ktorých je zrejmé, že darca ich prostredníctvom sleduje získanie osobných výhod alebo očakáva akékoľvek hospodárske alebo politické výhody, je nutné odmietnuť. Rovnako je nutné odmietnuť dary, ktorých darcov nie je možné v zmysle zákona zistiť.
 9. Strana DOPRAVA je povinná zverejňovať na svojej internetovej stránke zoznam všetkých darcov štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov sa uvedie meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.
 10. Pri kontrole hospodárenia strany DOPRAVA sa kontroluje aj evidencia všetkých darov.

§ 8

Revízna komisia 

 1. Úlohou členov Revíznej komisie (ďalej RK) je spolupôsobiť pri zabezpečení finančnej a hospodárskej rovnováhy strany, najmä stála kontrola finančného hospodárstva strany a hospodárneho vynakladania prostriedkov.
 2. Členovia RK sú oprávnení kedykoľvek požadovať od  generálneho manažéra strany DOPRAVA informácie potrebné podľa ich uváženia k riadnemu plneniu ich úloh. Sú tiež oprávnení kedykoľvek nahliadať do všetkých podkladov týkajúcich sa hospodárenia strany.
 3. Členovia RK sú oprávnení najmä:
  1. pri zostavovaní riadneho rozpočtu i volebných rozpočtov prispievať informáciami, radami a odporúčaniami;
  2. informovať sa kedykoľvek o plnení rozpočtov a pri zistení nedostatkov navrhovať odporúčania na ich odstránenie;
  3. vyjadrovať sa pri významných finančných rozhodnutiach strany, pokiaľ nie sú obsiahnuté vo schválenom rozpočte;
  4. preskúmať ročné účtovné závierky Ústrednej kancelárie strany DOPRAVA v rozsahu, ktorý si určia;
  5. pri závažných dôvodoch predkladať Predsedníctvu strany DOPRAVA správy a odporúčania.
 4. Členovia RK sú oprávnení kontrolovať i oprávnenosť výšky členského príspevku jednotlivých členov a požadovať od členov príslušné podklady

§ 9

Výročné správy 

 1. Generálny manažér strany DOPRAVA predkladá každý rok Predsedníctvu v znení jeho neskorších zmien a doplnkov Výročnú správu strany podľa § 5. Po schválení Predsedníctvom v znení jeho neskorších zmien a doplnkov strany DOPRAVA sa správa predkladá RK na kontrolu a podanie.
 2. Členovia RK skontrolujú, či hospodárenie strany bolo účelné.
 3. Predsedníctvo strany DOPRAVA predkladá správu a kontrolnú správu RK Kongresu.
 4. Generálny manažér strany DOPRAVA môže vydať organizačné pokyny pre vedenie účtovníctva, evidenciu majetku a zostavovanie výročných správ.
 5. Účtovné podklady sa uschovávajú po dobu 6 rokov , knihy, bilancie a závierky po dobu 10 rokov.
 6. Generálny manažér strany DOPRAVA môže kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa finančných záležitostí od iných zložiek strany.

§ 10

Záverečné ustanovenia 

 1. Kým nie je v okresnej rade zvolený predseda, členské príspevky vyberá generálny manažér strany DOPRAVA.
 2. Ak rozpočet na bežný rok nie je schválený do 1. januára, riadi sa hospodárenie podľa rozpočtu na predchádzajúci rok. Generálny manažér strany DOPRAVA môže v takomto prípade vykonať zmeny rozpočtu, ktoré sú nevyhnutné na finančné zabezpečenie činnosti strany.
 3. Ak niektorá organizačná zložka poruší ustanovenia tohto FP, generálny manažér strany DOPRAVA môže vykonať všetky potrebné opatrenia pre odstránenie rozporu. Môže pre tento účel aj odmietnuť plnenie záväzkov, ktoré sú v rozpore s týmto FP.
 4. Tento FP nadobúda účinnosť jeho schválením.