Etický kódex strany

Etické konanie má kľúčový význam pre fungovanie politickej strany a je prejavom zodpovednosti voči všetkým občanom Slovenska. Rešpektovanie etiky má súčasne význam pre kultivovanie politického systému a je na prospech celej spoločnosti. Strana DOPRAVA týmto kódexom podporuje skvalitnenie spoločenského prostredia na Slovensku a zvýšenie reputácie verejných činiteľov v spoločnosti.

Strana DOPRAVA sa riadi všeobecne platnými a legislatívnymi pravidlami, normami a zákonmi v Slovenskej republike. Zaväzuje sa riadne  si plniť svoje záväzky, nedopúšťať sa porušovania zákonov,  dodržiavať všetky zákonné ustanovenia proti praniu špinavých peňazí. 

Strana DOPRAVA sa týmto etickým kódexom zaviazala poskytovať pre všetkých občanov SR vždy pravdivé, neskreslené a objektívne informácie o stave politickej strany a informovať o všetkých skutočnostiach.

Vzťah člena strany DOPRAVA k spoločnosti

Členovia strany DOPRAVA:

 • presadzujú dodržiavanie princípov právneho štátu
 • presadzujú princíp transparentnosti vo verejnom a politickom živote,  najmä zásadu “čo nie je tajné, je verejné” ako predpoklad vytvárania dôvery vo vzťahu k občanovi, transparentné a súťažné spôsoby nakladania s verejným majetkom a transparentné súťažné metódy verejného obstarávania
 • sa zaväzujú neprijať akýkoľvek dar, prípadne benefit, ako je napr.  účasť na kongresoch, školeniach, výstavách, špeciálne zľavy a iné výhody, dotácie, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom vyvolávať atmosféru netransparentnosti, prípadne korupčného správania
 • sa zaväzujú klásť dôraz na ochranu životného prostredia, svojim správaním a konaním dodržiavať všetky platné smernice, zároveň vytvárať priestor na ochranu a osvetu a svojimi aktivitami minimalizovať zaťaženie životného prostredia svojou činnosťou

Vzťah člena strany DOPRAVA k občanom

Členovia strany DOPRAVA :

 • rešpektujú slobodu slova a nezávislosť médií, nevytvárajú na nich nátlak a nebránia novinárom vo výkone ich práce
 • odpovedajú na každú otázku o ich politickej aktivite a integrite a berú na seba zodpovednosť za všetky svoje rozhodnutia
 • rozvíjajú vzťahy s občanmi vo svojom okolí a podporujú spolupatričnosť a lojalitu občanov k spoločnosti a ich záujem o jej prosperitu
 • rešpektujú súkromie, česť a dôstojnosť všetkých občanov
 • rešpektujú rovnosť šancí pre každého člena bez ohľadu na pohlavie, rasu a religiozitu

Vykonávanie verejných funkcií

Členovia strany DOPRAVA:

 • zodpovedne a efektívne spravujú veci verejné
 • zdržujú sa  všetkého, čo by mohlo narušiť primeranú vážnosť a dôstojnosť verejnej funkcie, ktorú zastávajú alebo čo by mohlo ohroziť dobré meno a povesť strany DOPRAVA
 • nezneužívajú verejnú funkciu na svoj osobný prospech alebo prospech svojich blízkych
 • svoje súkromné záujmy vykonávajú mimo politickej strany tak, aby sa vyhli skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov

Politická súťaž

Členovia strany DOPRAVA:

 • v politickej súťaži dodržiavajú pravidlá fair play
 • v diskusiách s oponentmi nepoužívajú nemorálnu argumentáciu a vedome nešíria nepravdivé informácie
 • rešpektujú súkromie a osobné záležitosti svojich oponentov a neotvárajú takéto otázky vo verejných debatách
 • nezasahujú do politických kampaní iných politických strán

Vzťah k strane DOPRAVA

Členovia strany DOPRAVA:

 • vystupujú nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentanti politickej strany a  na verejnosti dbajú o jej dobré meno
 • rešpektujú autoritu zvolených funkcionárov strany DOPRAVA a dodržiavajú uznesenia jej orgánov
 • šíria dobré meno strany DOPRAVA a obhajujú ho
 • sú nápomocní pri aktivitách strany DOPRAVA a pri volebných kampaniach
 • neangažujú sa v prospech iných politických strán alebo ich predstaviteľov 

Etický kódex je záväzný pre všetkých členov strany bez rozdielu postavenia, pohlavia, rasy a v prípade akéhokoľvek dokázania porušenia etického kódexu budú voči členovi strany vyvodzované dôsledky v zmysle Stanov strany Doprava . Každý člen strany DOPRAVA je povinný oznámiť porušenie tohto kódexu príslušnému orgánu strany Doprava.